۲۸ مرداد ۱۳۹۷

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

 برای نصب پنل های گچی از علامت گچ سفید استفاده می شود. در بعضی موارد جهت افزایش چسبندگی از گچ کپتون استفاده میشود یا داخل گچ ممعمولی مقداری سیریش یا چسب چوب اضافه می شود که البته غیر ضروری می باشد.

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

برای نصب دیوار گچی ابتدا باید کف سطح مورد نظر تراز باشد که معمولا با شمشه گیری و کروم کاری این کار انجام می شود.

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

 

چینش پنل ها بر روی یکدیگر باید به گونه ای باشد که در پنل ها بر روی بکدیگر منطبق نشود برای این منظور لازم است بعضی از پنل ها با اره چوب بری یا سنگ برش بریده شوند.

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

 

بالاترین ردیف دیوار های گچی بهتر است به صورت اریب بریده شود و قسمت خالی با گچ پٌر گردد

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

   

نصب کاشی و سرامیک با استفاده از چسب کاشی یا سیمان امکان پذیر می باشد.

نکته: برای بهتر چسبیدن کاشی و سرامیک یا پوشش سیمان بر روی دیوار گچی لازم است روی سطح پنل ها مقداری خیس شده و خراشیدگی ایجاد شود.

نکات نصب و اجرای دیوار گچی

   

نصب درب و پنجره و لوله گذاری داخل پنل های گچی در تصاویر زیر نمایش داده شده است:

نکات نصب و اجرای دیوار گچینکات نصب و اجرای دیوار گچی