20 آگوست 2018

مقایسه دیوار گچی با آجر و بلوک و …

مقایسه دیوار گچی

مقایسه دیوار گچی با آجر و بلوک و …

دیوار گچی

آجر , سفال و بلوک

وزن هر متر مربع آماده نقاشی ۶۰ کیلوگرم وزن هر متر مربع آماده نقاشی ۶۰ کیلوگرم(گچ و خاک شده) ۲۰۰ کیلوگرم
سرعت اجرای ۴۰ متر مربع در روز (کاهش دستمزد نصب) سرعت اجرای ۱۵ متر مربع در زوز (توسط استاد و شاگرد)
حذف مرحله گچ و خاک و انجام سفید کاری در حد ۲ الی ۳ میلیمتر انجام ۲ الی ۳ سانتیمتر گچ و خاک و ۱ سانتی متر سفید کاری و کاهش فضای مفید ساختمان
نصب بسیار تمیز با ملات گچ و سفید نیاز به شن و ماسه و سیمان برای نصب